திருநீலகண்டம்! திருநீலகண்டம்! திருநீலகண்டம்!

1

*1

அவ் வினைக்கு இவ் வினை ஆம் என்று சொல்லும் அஃது அறிவீர்!
உய்வினை நாடாது இருப்பதும் உம்தமக்கு ஊனம்அன்றை?
கை வினை செய்து எம்பிரான் கழல் போற்றதும், நாம்அடியோம்;
செய்வினை வந்து எமைத் தீண்டப்பெறா;—திருநீலகண்டம்!

*2
காவினை இட்டும், குளம்பல தொட்டும், கனி மனத்தால்,
ஏ வினையால் எயில்மூன்று எரித்தீர் என்று, இருபொழுதும்,
பூவினைக் கொய்து, மலர்அடி போற்றதும், நாம்அடியோம்;
தீவினை வந்து எமைத் தீண்டப்பெறா;—திருநீலகண்டம்!

*3
முலைத்தடம் மூழ்கிய போகங்களும் மற்று எவையும் எல்லாம்,
விலைத்தலை ஆவணம் கொண்டு எமை ஆண்ட விரிசடையீர்!
இலைத்தலைச்சூலமும் தண்டும் மழுவும் இவை உடையீர்!
சிலைத்து எமைத் தீவினை தீண்டப்பெறா;—திருநீலகண்டம்!

*4
விண்ணுலகு ஆள்கின்ற விச்சாதரர்களும் வேதியரும்,
புண்ணியர் என்று இருபோதும் தொழப்படும் புண்ணியரே!
கண்இமையாதனமூன்று உடையீர்! உம் கழல் அடைந்தோம்;
திண்ணிய தீவினை தீண்டப்பெறா;—திருநீலகண்டம்!

*5
மற்று இணை இல்லா மலை திரண்டன்ன திண்தோள் உடையீர்!
கிற்று எமை ஆட்கொண்டு கேளாது ஒழிவதும் தன்மைகொல்லோ?
சொல்-துணை வாழ்க்கை துறந்து உம் திருவடியே அடைந்தோம்;
செற்று எமைத் தீவினை தீண்டப்பெறா;—திருநீலகண்டம்!

*6
மறக்கும் மனத்தினை மாற்றி, எம் ஆவியை வற்புறுத்தி,
பிறப்பு இல் பெருமான் திருந்து அடிக்கீழ்ப் பிழையாத வண்ணம்,
பறித்த மலர்கொடுவந்து, உமை ஏத்தும் பணி அடியோம்;
சிறப்புஇலித் தீவினை தீண்டப்பெறா;—திருநீலகண்டம்!

*7
கருவைக் கழித்திட்டு, வாழ்க்கை கடிந்து, உம் கழல்அடிக்கே
உருகி, மலர் கொடுவந்து, உமை ஏத்துதும், நாம்அடியோம்;
செரு இல் அரக்கனைச் சீரில் அடர்த்து அருள்செய்தவரே!
திருஇலித் தீவினை தீண்டப்பெறா;—திருநீலகண்டம்!

*8
நாற்றமலர்மிசை நான்முகன் நாரணன் வாதுசெய்து,
தோற்றம் உடைய அடியும் முடியும் தொடர்வு அரியீர்!
தோற்றினும் தோற்றும், தொழுது வணங்குதும், நாம்அடியோம்;
சீற்றம்அதுஆம் வினை தீண்டப்பெறா;—திருநீலகண்டம்!

*9
சாக்கியப்பட்டும், சமண்உருஆகி உடை ஒழிந்தும்,
பாக்கியம் இன்றி இருதலைப் போகமும் பற்றுவிட்டார்;
பூக்கமழ்கொன்றைப் புரிசடையீர்! அடி போற்றுகின்றோம்;
தீக்குழித் தீவினை தீண்டப்பெறா;—திருநீலகண்டம்!

*10
பிறந்த பிறவியில் பேணி எம் செல்வன் கழல் அடைவான்,
இறந்த பிறவி உண்டாகில், இமையவர்கோன் அடிக்கண்
திறம் பயில் ஞானசம்பந்தன் செந்தமிழ்பத்தும் வல்லார்
நிறைந்த உலகினில் வானவர்கோனொடும் கூடுவரே

Published by shivayashiva

ShivaYaShiVa

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: