3:51 மதுரை

செய்யனே, திரு ஆலவாய் மேவிய ஐயனே, அஞ்சல் என்று அருள்செய்;

சித்தனே, திரு ஆலவாய் மேவிய அத்தனே, அஞ்சல் என்று அருள்செய்;

தக்கன் வேள்வி தகர்த்து அருள் ஆலவாய்ச்சொக்கனே, அஞ்சல் என்று அருள்செய்;

சிட்டனே, திரு ஆலவாய் மேவிய அட்ட மூர்த்தியனே, அஞ்சல் என்று அருள்செய்;

நண்ணலார் மூன்று எரி ஆலவாய் அண்ணலே, அஞ்சல் என்று அருள்செய்;

தஞ்சம் என்று உன் சரண் புகுந்தேனையும் அஞ்சல் என்று அருள், ஆலவாய் அண்ணலே;

செங்கண் வெள்விடையாய், திரு ஆலவாய் அங்கணா, அஞ்சல் என்று அருள்செய்;

தூர்த்தனன் வீரன் தொலைத்து அருள் ஆலவாய் ஆத்தனே, அஞ்சல் என்று அருள்செய்;

தாவினான் அயன் தான் அறியா வகை மேவினாய் திரு ஆலவாய், அருள்;

எண்திசைக்கு எழில் ஆலவாய் மேவிய அண்டனே, அஞ்சல் என்று அருள்செய்;

அப்பன், ஆலவாய் ஆதி, அருளினால் வெப்பம் தென்னவன் மேல் உற, மேதினிக்கு

ஒப்ப, ஞானசம்பந்தன் உரை பத்தும் செப்ப வல்லவர், தீது இலாச் செல்வரே.

Published by shivayashiva

ShivaYaShiVa

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: