4:111 நாவுக்கரசர்

1

விடையும் விடைப் பெரும் பாகா! என் விண்ணப்பம்: வெம்மழுவாள்-
படையும், படைஆய் நிரைத்த பல்பூதமும், பாய் புலித்தோல்-
உடையும், முடைத்தலைமாலையும், மாலைப் பிறை ஒதுங்கும்
சடையும், இருக்கும் சரக்குஅறையோ, என் தனி நெஞ்சமே!

விங்சத் தடவரை வெற்பா! என் விண்ணப்பம்: மேல் இலங்கு
சங்கக் கலனும், சரி கோவணமும், தமருகமும்,
அந்திப் பிறையும், அனல் வாய் அரவும், விரவி எல்லாம்
சந்தித்து இருக்கும் சரக்கோஅறையோ, என் தனி நெஞ்சமே!

வீந்தார்தலைகலன் ஏந்தீ! என் விண்ணப்பம்: மேல் இலங்கு
சாந்து ஆய வெந்ததவள-வெண்நீறும், தகுணிச்சமும்,
பூந்தாமரைமேனி, புள்ளிஉழை-மான்அதள், புலித்தோல்,
தாம்தாம் இருக்கும் சரக்குஅறையோ, என் தனி நெஞ்சமே!

வெஞ்சமர் வேழத்து உரியாய்! என் விண்ணப்பம்: மேல் இலங்கு
வஞ்சமா வந்த வருபுனல்கங்கையும், வான்மதியும்,
நஞ்சம் மா நாகம், நகுசிரமாலை, நகுவெண்தலை,
தஞ்சமா வாழும் சரக்குஅறையோ, என் தனி நெஞ்சமே!

வேலைக்-கடல்நஞ்சம் உண்டாய்! என் விண்ணப்பம்: மேல் இலங்கு
காலற் கடந்தான் இடம் கயிலாயமும், காமர் கொன்றை,
மாலைப் பிறையும், மணி வாய் அரவும், விரவி எல்லாம்
சாலக் கிடக்கும் சரக்குஅறையோ, என் தனி நெஞ்சமே!

வீழிட்ட கொன்றைஅம்தாரார்! என் விண்ணப்பம்: மேல் இலங்கு
சூழ்இட்டு இருக்கும் நல் சூளாமணியும், சுடலை நீறும்,
ஏழ் இட்டு இருக்கும் நல் அக்கும், அரவும், என்பு, ஆமைஓடும்,
தாழ்இட்டு இருக்கும் சரக்குஅறையோ, என் தனி நெஞ்சமே!

விண்டார் புரம்மூன்றும் எய்தாய்! என் விண்ணப்பம்: மேல் இலங்கு
தொண்டுஆடிய தொண்டு அடிப்பொடி-நீறும், தொழுது பாதம்
கண்டார்கள் கண்டிருக்கும் கயிலாயமும், காமர் கொன்றைத்-
தண்தார் இருக்கும் சரக்குஅறையோ, என் தனி நெஞ்சமே!

விடு பட்டி ஏறு உகந்து ஏறீ! என் விண்ணப்பம்: மேல் இலங்கு
கொடுகொட்டி, கொக்கரை, தக்கை, குழல், தாளம், வீணை, மொந்தை,
வடு விட்ட கொன்றையும், வன்னியும், மத்தமும், வாள்அரவும்,
தடுகுட்டம் ஆடும் சரக்குஅறையோ, என் தனி நெஞ்சமே!

வெண்திரைக் கங்கை விகிர்தா! என் விண்ணப்பம்: மேல் இலங்கு
கண்டிகை பூண்டு, கடிசூத்திரம்மேல் கபாலவடம்,
குண்டிகை, கொக்கரை, கொன்றை, பிறை, குறள்பூதப்படை,
தண்டி வைத்திட்ட சரக்குஅறையோ, என் தனி நெஞ்சமே!

வேதித்த வெம்மழுஆளீ! என் விண்ணப்பம்: மேல் இலங்கு
சோதித் திருக்கும், நல் சூளாமணியும், சுடலை நீறும்,
பாதிப்பிறையும், படுதலைத்துண்டமும், பாய் புலித்தோல்,
சாதித்து இருக்கும் சரக்குஅறையோ, என் தனி நெஞ்சமே!

விவந்து ஆடிய கழல் எந்தாய்! என் விண்ணப்பம்: மேல் இலங்கு
தவந்தான் எடுக்கத் தலைபத்து இறுத்தனை; தாழ் புலித்தோல்
சிவந்து ஆடிய பொடி-நீறும், சிரமாலை சூடி நின்று
தவம்தான் இருக்கும் சரக்குஅறையோ, என் தனி நெஞ்சமே!

Published by shivayashiva

ShivaYaShiVa

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: