4:90 வேதிகுடி; நாவுக்கரசர் : கையது, கால் எரி நாகம், கனல் விடு சூலம்!

1

கையது, கால் எரி நாகம், கனல்விடு சூலம்அது;
வெய்யது வேலைநஞ்சு உண்ட விரிசடை விண்ணவர்கோன்,
செய்யினில் நீலம் மணம் கமழும் திரு வேதிகுடி
ஐயனை, ஆரா அமுதினை,—நாம் அடைந்து ஆடுதுமே.

கைத்தலை மான்மறி ஏந்திய கையன்; கனல் மழுவன்;
பொய்த்தலை ஏந்தி, நல் பூதி அணிந்து பலி திரிவான்;
செய்த்தலை வாளைகள் பாய்ந்து உகளும் திரு வேதிகுடி
அத்தனை; ஆரா அமுதினை;—நாம் அடைந்து ஆடுதுமே.

முன் பின் முதல்வன்; முனிவன்; எம் மேலைவினை கழித்தான்;
அன்பின் நிலை இல் அவுணர்புரம் பொடிஆன செய்யும்
செம்பொனை; நல் மலர்மேலவன் சேர் திரு வேதிகுடி
அன்பனை; நம்மை உடையனை;—நாம் அடைந்து ஆடுதுமே.

பத்தர்கள், நாளும் மறவார், பிறவியை ஒன்று அறுப்பான்;
முத்தர்கள் முன்னம் பணிசெய்து பார்இடம்முன் உயர்ந்தான்;
கொத்தன கொன்றை மணம் கமழும் திரு வேதிகுடி
அத்தனை; ஆரா அமுதினை;—நாம் அடைந்து ஆடுதுமே.

ஆன் அணைந்து ஏறும் குறி குணம் ஆர் அறிவார்? அவர் கை
மான் அணைந்து ஆடும்; மதியும் புனலும் சடைமுடியன்;
தேன் அணைந்து ஆடிய வண்டு பயில் திரு வேதிகுடி,
ஆன்அண்ஐந்துஆடும், மழுவனை;—நாம் அடைந்து ஆடுதுமே.

எண்ணும் எழுத்தும் குறியும் அறிபவர் தாம் மொழிய,
பண்ணின் இசை மொழி பாடிய வானவர்தாம் பணிவார்;
திண்ணென் வினைகளைத் தீர்க்கும் பிரான்; திரு வேதிகுடி
நண்ண அரிய அமுதினை;—நாம் அடைந்து ஆடுதுமே.

ஊர்ந்த விடை உகந்து ஏறிய செல்வனை நாம் அறியோம்;
ஆர்ந்த மடமொழி மங்கை ஓர்பாகம் மகிழ்ந்து உடையான்;
சேர்ந்த புனல் சடைச் செல்வப் பிரான்; திரு வேதிகுடிச்
சார்ந்த வயல் அணி தண்ணமுதை அடைந்து ஆடுதுமே.

எரியும் மழுவினன்; எண்ணியும் மற்றொருவன் தலையுள்-
திரியும் பலியினன்; தேயமும் நாடும் எல்லாம் உடையான்;
விரியும் பொழில் அணி சேறு திகழ் திரு வேதிகுடி
அரிய அமுதினை அன்பர்களோடு அடைந்து ஆடுதுமே.

மை அணி கண்டன்; மறை விரி நாவன்; மதித்து உகந்த
மெய் அணி நீற்றன்; விழுமிய வெண்மழுவாள்படையன்;
செய்யகமலம் மணம் கமழும் திரு வேதிகுடி
ஐயனை; ஆரா அமுதினை;—நாம் அடைந்து ஆடுதுமே.

வருத்தனை, வாள் அரக்கன் முடி தோளொடு பத்து இறுத்த
பொருத்தனை, பொய்யா அருளனை, பூதப்படை உடைய
திருத்தனை, தேவர்பிரான் திரு வேதிகுடி உடைய
அருத்தனை, ஆரா அமுதினை,—நாம் அடைந்து ஆடுதுமே.

Published by shivayashiva

ShivaYaShiVa

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: