5:42 நாவுக்கரசர்; வேட்களம் : நன்று நாள்தொறும் நம் வினை போய் அறும்!

1

நன்று நாள்தொறும் நம் வினை போய் அறும்;
என்றும் இன்பம் தழைக்க இருக்கல் ஆம்;
சென்று, நீர், திரு வேட்களத்துள் உறை
துன்று பொன்சடையானைத் தொழுமினே!

கருப்புவெஞ்சிலைக்காமனைக் காய்ந்தவன்;
பொருப்புவெஞ்சிலையால் புரம் செற்றவன்;
விருப்பன் மேவிய வேட்களம் கைதொழுது
இருப்பன்ஆகில், எனக்கு இடர் இல்லையே.

வேட்களத்து உறை வேதியன், எம் இறை;
ஆக்கள் ஏறுவர்; ஆன்ஐஞ்சும்ஆடுவர்;
பூக்கள்கொண்டு அவன் பொன்அடி போற்றினால்
காப்பர் நம்மை, கறைமிடற்று அண்ணலே.

அல்லல் இல்லை அருவினைதான் இல்லை
மல்கு வெண்பிறை சூடும் மணாளனார்,
செல்வனார், திரு வேட்களம் கைதொழ
வல்லர்ஆகில்; வழிஅது காண்மினே!

துன்பம் இல்லை; துயர் இல்லை; யாம், இனி
நம்பன் ஆகிய நல் மணிவேங்கடனார்,
செல்வனார், திரு வேஙகளம் கைதொழ
இன்பம், சேவடி ஏத்தி இருப்பதே.

கட்டப்பட்டுக் கவலையில் வீழாதே
பொட்ட வல் உயிர் போவதன் முன்னம், நீர்,
சிட்டனார் திரு வேட்களம் கைதொழ,
பட்ட வல்வினைஆயன பாறுமே.

வட்டமென்முலையாள்உமை பங்கனார்,
எட்டும் ஒன்றும் இரண்டும் மூன்று ஆயினார்,
சிட்டர், சேர் திரு வேட்களம் கைதொழுது
இட்டம்ஆகி இரு, மடநெஞ்சமே!

நட்டம்ஆடிய நம்வனை, நாள்தொறும்
இட்டத்தால் இனிதுஆக நினைமினோ
வட்டவார்முலையாள்உமை பங்கனார்,
சிட்டனார், திரு வேட்களம்தன்னையே!

வட்ட மா மதில்மூன்று உடை வல் அரண்
சுட்ட கொள்கையார்ஆயினுமட், சூழ்ந்தவர்
குட்ட வல்வினை தீர்த்துக் குளிர்விக்கும்
சிட்டர்போல்,-திருவெட்களச் செல்வரே.

சேடனார் உறையும் செழு மாமலை
ஓடி அங்கு எடுத்தான் முடிவத்து இற
வாட ஊன்றி, மலர்அடி வாங்கிய
வேடனார் உறை வேட்களம் சேர்மினே.

Published by shivayashiva

ShivaYaShiVa

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: