7:18 சுந்தரர்; வேள்விக்குடி: மூப்பதும் இல்லை! பிறப்பதும் இல்லை! இறப்பது இல்லை!

1

மூப்பதும் இல்லை; பிறப்பதும் இல்லை; இறப்பது இல்லை;
சேர்ப்பு அது காட்டு அகத்து; ஊரினும் ஆக; சிந்திக்கின் அல்லால்,
காப்பது வேள்விக்குடி, தண்துருத்தி; எம் கோன் அரைமேல்
ஆர்ப்பது நாகம்; அறிந்தோமேல் நாம் இவர்க்கு ஆட்படோமே!

கட்டக் காட்டின்(ன்) நடம்ஆடுவர்; யாவர்க்கும் காட்சி ஒண்ணார்;
சுட்டவெண்நீறு அணிந்து ஆடுவர்; பாடுவர்; தூய நெய்யால்
வட்டக்குண்டத்தில் எரி வளர்த்து ஓம்பி மறை பயில்வார்
அட்டக் கொண்டு, உண்பது; அறிந்தோமேல் நாம் இவர்க்கு ஆட்படோமே!

பேரும் ஓர்ஆயிரம்பேர் உடையார்; பெண்ணோடு ஆணும் அல்லர்;
ஊரும்அது ஒற்றியூர்; மற்றை ஊர் பெற்றவா நாம் அறியோம்;
காரும் கருங்கடல்நஞ்சு அமுதுஉண்டு கண்டம் கறுத்தார்க்கு
ஆரம் பாம்புஆவது; அறிந்தோமேல் நாம் இவர்க்கு ஆட்படோமே!

ஏனக்கொம்பும்(ம்) இள ஆமையும் பூண்டு, அங்கு ஓர் ஏறும் ஏறி,
கானக்-காட்டில்-தொண்டர் கண்டன சொல்லியும், காமுறவே,
மானைத்தோல் ஒன்றை உடுத்து, புலித்தோல் பியற்கும் இட்டு,
யானைத்தோல் போர்ப்பது; அறிந்தோமேல் நாம் இவர்க்கு ஆட்படோமே!

ஊட்டிக்கொண்டு உண்பது ஓர் ஊண் இலர், ஊர் இடு பிச்சைஅல்லால்;
பூட்டிக்கொண்டு ஏற்றினை ஏறுவர்; ஏறி ஓர் பூதம் தம்பால்
பா(ட்)டிக்கொள்டு உண்பவர்; பாழிதொறும் பலபாம்பு பற்றி
ஆட்டிக்கொண்டு, உண்பது; அறிந்தோமேல் நாம் இவர்க்கு ஆட்படோமே!

குறவனார்தம்மகள், தம் மகனார்மணவாட்டி; கொல்லை
மாவனாராய், அங்கு ஓர் பன்றிப் பின் போவது மாயம்கண்டீர்;
இறைவனார், ஆதியார், சோதியராய், அங்கு ஓர் சோர்வு படா
அறவனார்ஆவது அறிந்தோமேல் நாம் இவர்க்கு ஆட்படோமே!

பித்தரை ஒத்து ஒரு பெற்றியர்; நற்ற(வ்)வை, என்னைப் பெற்ற;
முற்ற(வ்)வை, தம் அ(ன்)னை, தந்தைக்கும் தவ்வைக்கும் தம்பிரானார்;
செத்தவர்தம் தலையில் பலி கொள்வதே செல்வம்ஆகில்,
அத் தவம்ஆவது அறிந்தோமேல் நாம் இவர்க்கு ஆட்படோமே!

உம்பரான், ஊழியான், ஆழியான், ஓங்கி மலர் உறைவான்,
தம் பரம் அல்லவர்; சிந்திப்பவர் தடுமாற்று அறுப்பார்;
எம் பரம் அல்லவர்; என் நெஞ்சத்துள்ளும் இருப்பதுஆகில்,
அம்பரம்ஆவது அறிந்தோமேல் நாம் இவர்க்கு ஆட்படோமே!

இந்திரனுக்கும் இராவணனுக்கும் அருள்புரிந்தார்;
மந்திரம் ஓதுவர்; மாமறை பாடுவர்; மான்மறியர்;
சிந்துரக்கண்ணனும், நான்முகனும்(ம்), உடன்ஆய்த் தனியே
அந்தரம் செல்வது அறிந்தோமேல் நாம் இவர்க்கு ஆட்படோமே!

கூடலர்மன்னன், குல நாவலூர்க்கோன், நலத் தமிழைப்
பாட வல்ல(ப்)-பரமன்(ன்)அடியார்க்கு அடிமை வழுவா
நாட வல்ல(த்)-தொண்டன், ஆரூரன், ஆட்படும்ஆறு சொல்லிப்
பாட வல்லார் பரலோகத்து இருப்பது பண்டம் அன்றே.

Published by shivayashiva

ShivaYaShiVa

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: