63 நாயன்மார்கள்

1. அதிபத்தர்
2. அப்பூதியடிகள்
3. அமர்நீதி நாயனார்
4. அரிவட்டாயர்
5. ஆனாய நாயனார்
6. இசைஞானியார்
7. இடங்கழி நாயனார்
8. இயற்பகை நாயனார்
9. இளையான்குடிமாறார்
10. உருத்திர பசுபதி நாயனார்
11. எறிபத்த நாயனார்
12. ஏயர்கோன் கலிகாமர்
13. ஏனாதி நாதர்
14. ஐயடிகள் காடவர்கோன்
15. கணநாதர்
16. கணம்புல்லர்
17. கண்ணப்பர்
18. கலிய நாயனார்
19. கழறிற்ற்றிவார்
20. கழற்சிங்கர்
21. காரி நாயனார்
22. காரைக்கால் அம்மையார்
23. குங்கிலியகலையனார்
24. குலச்சிறையார்
25. கூற்றுவர்
26. கலிக்கம்ப நாயனார்
27. கோச் செங்கட் சோழன்
28. கோட்புலி நாயனார்
29. சடைய நாயனார்
30. சண்டேஸ்வர நாயனார்
31. சத்தி நாயனார்
32. சாக்கியர்
33. சிறப்புலி நாயனார்
34. சிறுதொண்டர்
35. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
36. செருத்துணை நாயனார்
37. சோமசிமாறர்
38. தண்டியடிகள்
39. திருக்குறிப்புத் தொண்டர்
40. திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி
41. திருநாவுக்கரசர்
42. திருநாளை போவார்
43. திருநீலகண்டர் குயவர்
44. திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர்
45. திருநீலநக்க நாயனார்
46. திருமூலர்
47. நமிநந்தியடிகள்
48. நரசிங்க முனையர்
49. நின்றசீர் நெடுமாறன்
50. நேச நாயனார்
51. புகழ்சோழன்
52. புகழ்த்துணை நாயனார்
53. பூசலார்
54. பெருமிழலைக்
55. மங்கையர்க்கரசியார்
56. மானக்கஞ்சாற நாயனார்
57. முருக நாயனார்
58. முனையடுவார் நாயனார்
59. மூர்க்க நாயனார்
60. மூர்த்தி நாயனார்
61. மெய்ப்பொருள் நாயனார்
62. வாயிலார் நாயனார்
63. விறன்மிண்ட நாயனார்

திருமுறையாசிரியர்கள்

***************************

27. சேக்கிழார் திருமுறை 12 4286
1. திருஞான சம்பந்தர் திருமுறை 1,2,3 4147
2. திருநாவுக்கரசர் திருமுறை 4,5,6 4066
14. திருமூலர் திருமுறை 10 3000
4. மாணிக்கவாசகர் திருமுறை 8 1058
3. சுந்தரர் திருமுறை 7 1026
26. நம்பியாண்டார் நம்பி திருமுறை 11 382
25. நக்கீர தேவ நாயனார் திருமுறை 11 199
24. பட்டினத்துப் பிள்ளையார் திருமுறை 11 192
22. கபிலதேவ நாயனார் திருமுறை 11 157
23. காரைக்கால் அம்மையார் திருமுறை 11 143
13. கருவூர்த்தேவர் திருமுறை 9 105
20. பரணதேவ நாயனார் திருமுறை 11 101
12. சேந்தனார் திருமுறை 9 47
5. திருமாளிகை தேவர் திருமுறை 9 44
11. திருவாலியமுதனார் திருமுறை 9 42
19. இளம் பெருமான் அடிகள் திருமுறை 11 30
18. ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் திருமுறை 11 24
17. அதிரா அடிகள் திருமுறை 11 23
10. புருடோத்தமநம்பி திருமுறை 9 22
9. பூந்துருத்திநம்பி காடநம்பி திருமுறை 9 12
21. சேரமான் பெருமான் நாயனார் திருமுறை 11 11
6. கண்டராதித்தர் திருமுறை 9 10
7. வேணாட்டடிகள் திருமுறை 9 10
8. சேதிராசர் திருமுறை 9 10
15. திருவாலவாயுடையார் திருமுறை 11 1
16. கல்லாட தேவ நாயனார் திருமுறை 11 1

1. திருஞான சம்பந்தர் |திருமுறை: 1,2,3 பாடல்கள்: 4147
2. திருநாவுக்கரசர் | திருமுறை:4,5,6 பாடல்கள்: 4066
3. சுந்தரர் |திருமுறை:7 பாடல்கள்: 1026
4. மாணிக்கவாசகர் |திருமுறை:8 பாடல்கள்: 1058
5. திருமாளிகை தேவர் |திருமுறை:9 பாடல்கள்: 44
6. கண்டராதித்தர் |திருமுறை:9 பாடல்கள்: 10
7. வேணாட்டடிகள் |திருமுறை:9 பாடல்கள்: 10
8. சேதிராசர் |திருமுறை:9 பாடல்கள்: 10
9. பூந்துருத்திநம்பி காடநம்பி |திருமுறை:9 பாடல்கள்: 12
10. புருடோத்தமநம்பி |திருமுறை:9 பாடல்கள்: 22
11. திருவாலியமுதனார் |திருமுறை:9 பாடல்கள்: 42
12. சேந்தனார் |திருமுறை:9 பாடல்கள்: 47
13. கருவூர்த்தேவர் |திருமுறை:9 பாடல்கள்: 105
14. திருமூலர் |திருமுறை:10 பாடல்கள்: 3000
15. திருவாலவாயுடையார் |திருமுறை:11 பாடல்கள்: 1
16. கல்லாட தேவ நாயனார் |திருமுறை:11 பாடல்கள்: 1
17. அதிரா அடிகள் |திருமுறை:11 பாடல்கள்: 23
18. ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் |திருமுறை:11 பாடல்கள்: 24
19. இளம் பெருமான் அடிகள் |திருமுறை:11 பாடல்கள்: 30
20. பரணதேவ நாயனார் |திருமுறை:11 பாடல்கள்: 101
21. சேரமான் பெருமான் நாயனார் |திருமுறை:11 பாடல்கள்: 11
22. கபிலதேவ நாயனார் |திருமுறை:11 பாடல்கள்: 157
23. காரைக்கால் அம்மையார் |திருமுறை:11 பாடல்கள்: 143
24. பட்டினத்துப் பிள்ளையார் |திருமுறை:11 பாடல்கள்: 192
25. நக்கீர தேவ நாயனார் |திருமுறை:11 பாடல்கள்: 199
26. நம்பியாண்டார் நம்பி |திருமுறை:11 பாடல்கள்: 382
27. சேக்கிழார் |திருமுறை:12 பாடல்கள்: 4286

One thought on “63 நாயன்மார்கள்

க. பாலமுருகன் க்கு மறுமொழியொன்றை இடுங்கள் மறுமொழியை நிராகரி

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s