3:31 சம்பந்தர்; மயேந்திரப்பள்ளி : திரை தரு பவளமும், சீர் திகழ் வயிரமும்!

திரை தரு பவளமும், சீர் திகழ் வயிரமும், கரை தரும் அகிலொடு கன வளை புகுதரும், வரைவிலால் எயில் எய்த, மயேந்திரப்பள்ளியுள், அரவு அரை, அழகனை அடிஇணை Continue reading

2:109 சம்பந்தர் ; கோட்டூர் : நீலம் ஆர் தரு கண்டனே! நெற்றி ஓர் கண்ணனே!

நீலம் ஆர்தரு கண்டனே! நெற்றி ஓர் கண்ணனே! ஒற்றை விடைச் சூலம் ஆர்தரு கையனே! துன்று பைம்பொழில்கள் சூழ்ந்து அழகுஆய கோல மா மலர் மணம் கமழ் Continue reading

2:99 சம்பந்தர்; கோடிகா : இன்று நன்று, நாளை நன்று!

இன்று நன்று, நாளை நன்று என்று நின்ற இச்சையால் பொன்றுகின்ற வாழ்க்கையைப் போக விட்டுப் போதுமின்! மின் தயங்கு சோதியான்—வெண்மதி, விரிபுனல், கொன்றை, துன்று சென்னியான்—கோடிகாவு சேர்மினே! Continue reading

2:14 சம்பந்தர்; வெண்ணியூர்: சடையானை, சந்திரனோடு செங்கண் அரா உடையானை!

சடையானை, சந்திரனோடு செங்கண் அரா உடையானை, உடைதலையில் பலி கொண்டு ஊரும் விடையானை, விண்ணவர்தாம் தொழும் வெண்ணியை உடையானை, அல்லது உள்காது, எனது உள்ளமே. சோதியை, சுண்ணவெண்நீறு Continue reading

3:66 சம்பந்தர்; வேட்டக்குடி: வண்டு இரைக்கும் மலர்க்கொன்றை!

வண்டு இரைக்கும் மலர்க்கொன்றை விரி சடைமேல் வரிஅரவம் கண்டு இரைக்கும் பிறைச் சென்னிக் காபாலி கனைகழல்கள் தொண்டு இரைத்துத் தொழுது இறைஞ்ச, துளங்கு ஒளி நீர்ச் சுடர்ப் Continue reading

3:90 சம்பந்தர்; துருத்தி, வேள்விக்குடி: ஓங்கி மேல் உழி தரும்!

ஓங்கி மேல் உழி தரும் ஒலி புனல் கங்கையை ஒரு சடைமேல் தாங்கினார், இடு பலி தலை கலனாக் கொண்ட தம் அடிகள், பாங்கினால் உமையொடும் பகல்இடம் Continue reading

2:76 சம்பந்தர்; அகத்தியான்பள்ளி: வாடிய வெண்தலைமாலை சூடி!

வாடிய வெண்தலைமாலை சூடி, வயங்கு இருள், நீடு உயர் கொள்ளி விளக்கும் ஆக, நிவந்து எரி ஆடிய எம்பெருமான் அகத்தியான்பள்ளியைப் பாடிய சிந்தையினார்கட்கு இல்லைஆம், பாவமே. துன்னம் Continue reading