2:43 வைதீஸ்வரன் கோயில்

  கள் ஆர்ந்த பூங்கொன்றை, மதமத்தம், கதிர் மதியம், உள் ஆர்ந்த சடைமுடி எம்பெருமானார் உறையும் இடம் தள்ளாய சம்பாதி, சடாயு, என்பார்தாம் இருவர்- புள்ஆனார்க்கு அரையன் Continue reading

1:39 சம்பந்தர்; திருவேட்களம் : அந்தமும் ஆதியும் ஆகிய அண்ணல்

அந்தமும் ஆதியும்ஆகிய அண்ணல் ஆர்அழல் அங்கை அமர்ந்து இலங்க; மந்த முழவம் இயம்ப; மலைமகள் காண, நின்று ஆடி; சந்தம் இலங்கு நகுதலை, கங்கை, தண்மதியம், அயலே Continue reading