7:18 சுந்தரர்; வேள்விக்குடி: மூப்பதும் இல்லை! பிறப்பதும் இல்லை! இறப்பது இல்லை!

மூப்பதும் இல்லை; பிறப்பதும் இல்லை; இறப்பது இல்லை; சேர்ப்பு அது காட்டு அகத்து; ஊரினும் ஆக; சிந்திக்கின் அல்லால், காப்பது வேள்விக்குடி, தண்துருத்தி; எம் கோன் அரைமேல் Continue reading

7:1 சுந்தரர்; வெண்ணெய்நல்லூர் : பித்தா! பிறைசூடீ! பெருமானே!…

பித்தா! பிறைசூடீ! பெருமானே! அருளாளா! எத்தால் மறவாதே நினைக்கின்றேன்? மனத்து உன்னை வைத்தாய்; பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய்நல்லூர் அருள் துறையுள் அத்தா! உனக்கு ஆள் ஆய் இனி Continue reading

7:89 சுந்தரர்; வெண்பாக்கம்: பிழை உளன பொறுத்திடுவர்…

பிழை உளன பொறுத்திடுவர் என்று அடியேன் பிழைத்தக்கால் பழி அதனைப் பாரேதே, படலம் என் கண் மறைப்பித்தாய்; குழை விரவு வடி காதா! கோயில் உளாயே! என்ன, Continue reading

7:47 சுந்தரர்; காட்டூர்க் கடலே!

காட்டூர்க் கடலே! கடம்பூர் மலையே! கானப்பேரூராய்! கோட்டூர்க் கொழுந்தே! அழுத்தூர் அரசே! கொழு நல் கொல் ஏறே! பாட்டு ஊர் பலரும் பரவப்படுவாய்! பனங்காட்டூரானே! மா(ட்)டு ஊர் Continue reading

7:44 சுந்தரர்; முடிப்பது கங்கையும், திங்களும்!

முடிப்பது கங்கையும், திங்களும்; செற்றது மூஎயில்; நொடிப்பதுமாத்திரை நீறு எழக் கணை நூறினார்; கடிப்பதும் ஏறும் என்று அஞ்சுவன்; திருக்கைகளால் பிடிப்பது பாம்பு அன்றி இல்லையோ, எம்பிரானுக்கே? Continue reading

7:33 சுந்தரர் ; நமக்கு அடிகள் ஆகிய அடிகளே!

பாறு தாங்கிய காடரோ? படுதலையரோ? மலைப்பாவை ஓர் கூறு தாங்கிய குழகரோ? குழைக் காதரோ? குறுங் கோட்டு இள ஏறு தாங்கிய கொடியரோ? சுடுபொடியரோ? இலங்கும் பிறை Continue reading

7:12 சுந்தரர்; வீழக் காலனைக் கால்கொடு பாய்ந்த விலங்கலான்

வீழக் காலனைக் கால்கொடு பாய்ந்த விலங்கலான், கூழை ஏறு உகந்தான், இடம் கொண்டதும் கோவலூர், தாழையூர், தகட்டூர், தக்களூர், தருமபுரம், வாழை காய்க்கும் வளர் மருகல் நாட்டு Continue reading

7:4 திருவஞ்சைக்களம்

தலைக்குத் தலைமாலை அணிந்தது என்னே? சடைமேல் கங்கைவெள்ளம் தரித்தது என்னே? அலைக்கும் புலித்தோல் கொண்டு அசைத்தது என்னே? அதன்மேல் கதநாகம் கச்சு ஆர்த்தது என்னே?- மலைக்கு(ந்) நிகர்-ஒப்பன Continue reading