7:38 திருவதிகை வீரட்டானம்

தம்மானை அறியாத சாதியார் உளரே? சடைமேல் கொள் பிறையானை, விடை மேற்கொள் விகிர்தன், கைம்மாவின் உரியானை, கரிகாட்டில் ஆடல் உடையானை, விடையானை,—கறை கொண்ட கண்டத்து அம்மான் தன் Continue reading

7:20 திருக்கோளிலி

நீள நினைந்து அடியேன் உமை நித்தலும் கைதொழுவேன்; வாள் அன கண் மடவாள் அவள் வாடி வருந்தாமே, கோளிலி எம்பெருமான்!குண்டையூர்ச் சிலநெல்லுப் பெற்றேன்! ஆள் இலை; எம்பெருமான், Continue reading

7:47 சுந்தரர் நாயனார்

காட்டூர்க் கடலே! கடம்பூர் மலையே! கானப்பேரூராய்! கோட்டூர்க் கொழுந்தே! அழுத்தூர் அரசே! கொழு நல் கொல் ஏறே! பாட்டு ஊர் பலரும் பரவப்படுவாய்! பனங்காட்டூரானே! மா(ட்)டு ஊர் Continue reading

7:48 பாண்டிக்கொடுமுடி

மற்றுப் பற்று எனக்கு இன்றி, நின் திருப்பாதமே மனம் பாவித்தேன்; பெ(ற்)றலும் பிறந்தேன்; இனிப் பிறவாத தன்மை வந்து எய்தினேன்; கற்றவர் தொழுது ஏத்தும் சீர்க் கறையூரில் Continue reading

நமச்சிவாயப் பதிகம்

மற்றுப் பற்று எனக்கு இன்றி நின் திருப்பாதமே மனம் பாவித்தேன்; பெற்றலும் பிறந்தேன்; இனிப் பிறவாத தன்மை வந்து எய்தினேன்; கற்றவர் தொழுது ஏத்தும் சீர்க் கறையூரில் Continue reading

திருமுருகன்பூண்டி

கொடுகு வெஞ்சிலை வடுக வேடுவர் விரவலாமை சொல்லித் திடுகு மொட்டெனக் குத்திக் கூறைகொண்டு ஆறலைக்குமிடம் முடுகு நாறிய வடுகர் வாழ்முருகன் பூண்டி மாநகர்வாய் இடுகு நுண்ணிடை மங்கை Continue reading

7:74 திருத்துருத்தி

மின்னுமா மேகங்கள் பொழிந்திழிந் தருவி வெடிபடக்கரை யொடுந்திரை கொணந்தெற்றும் அன்னமாங் காவிரி அகன்கரை யுறைவார் அடியினை தொழுதெழும் அன்பராம் அடியார் சொன்னவாறு அறிவார் துருத்தியார் வேள்விக் குடியுளார் Continue reading