சூட்சுமம் திறந்த திருமந்திரம் – 3

“கூடம் எடுத்துக் குடிபுக்க மங்கையர் ஓடுவர் மீளுவர் பன்னிரண்டு அங்குலம் நீடுவர் எண்விரல், கண்டிப்பர் நால்விரல் கூடிக்கொள்ளில் கோல அஞ்செழுத்து ஆமே.’ -திருமந்திரம் பாடல் எண்: 569. Continue reading

சூட்சுமம் திறந்த திருமந்திரம் – 2

“புறப்பட்டுப் புக்குத் திரிகின்ற வாயுவை நெறிப்பட உள்ளே நின்மலம் ஆக்கில் உறுப்பு சிவக்கும் உரோமம் கறுக்கும் புறப்பட்டுப் போகான் புரிசடையோனே.’ -திருமந்திரம்- பாடல் எண்: 568. உடலில் Continue reading

சூட்சுமம் திறந்த திருமந்திரம் – 1

பிணி, திரை, மூப்பு இல்லாத வாழ்க்கை வேண்டும் என்பதே நீண்ட நெடுங்காலமாக மனித குலத்தின் ஆசையாக உள்ளது. அதற்கான வழிமுறைகளைத் தேடும் முயற்சிகளும் காலங் காலமாக நடைபெற்று Continue reading