4:90 வேதிகுடி; நாவுக்கரசர் : கையது, கால் எரி நாகம், கனல் விடு சூலம்!

கையது, கால் எரி நாகம், கனல்விடு சூலம்அது; வெய்யது வேலைநஞ்சு உண்ட விரிசடை விண்ணவர்கோன், செய்யினில் நீலம் மணம் கமழும் திரு வேதிகுடி ஐயனை, ஆரா அமுதினை,—நாம் Continue reading

6:70 நாவுக்கரசர்; …கயிலாயநாதனையே காணல் ஆமே!

தில்லைச் சிற்றம்பலமும், செம்பொன்பள்ளி, தேவன்குடி, சிராப்பள்ளி, தெங்கூர், கொல்லிக் குளிர் அறைப்பள்ளி, கேரவல்- வீரட்டம், கோகரணம், கோடிகாவும், முல்லைப் புறவம் முருகன்பூண்டி, முழையூர், பழையாறை, சத்திமுற்றம், கல்லில்-திகழ் Continue reading

6:94 நாவுக்கரசர்; இரு நிலன் ஆய், தீ ஆகி, நீரும் ஆகி!

இரு நிலன்ஆய், தீஆகி, நீரும்ஆகி, இயமானனாய், எறியும் காற்றும்ஆகி, அரு நிலைய திங்கள்ஆய், ஞாயிறுஆகி, ஆகாசம்ஆய், அட்டமூர்த்திஆகி, பெரு நலமும் குற்றமும் பெண்ணும் ஆணும் பிறர் உருவும் Continue reading

6:98 நாவுக்கரசர்; நாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம்!

நாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம்; நமனை அஞ்சோம்; நரகத்தில் இடர்ப்படோம்; நடலை இல்லோம்; ஏமாப்போம்; பிணி அறியோம்; பணிவோம் அல்லோம்; இன்பமே, எந்நாளும், துன்பம் இல்லை; தாம் Continue reading

5:100 நாவுக்கரசர்; வேத நாயகன்! வேதியர் நாயகன்!

வேதநாயகன்; வேதியர்நாயகன்; மாதின் நாயகன்; மாதவர்நாயகன்; ஆதிநாயகன்; ஆதிரைநாயகன்; பூதநாயகன் புண்ணியமூர்த்தியே. செத்துச் செத்துப் பிறப்பதே தேவு என்று பத்திசெய் மனப்பாறைகட்கு ஏறுமோ, அத்தன் என்று அரியோடு பிரமனும் துத்தியம்செய நின்ற நல்சோதியே? Continue reading

5:90 நாவுக்கரசர்

மாசு இல் வீணையும், மாலை மதியமும்,வீசு தென்றலும், வீங்கு இளவேனிலும்,மூசு வண்டு அறை பொய்கையும், போன்றதே—ஈசன், எந்தை, இணைஅடி நீழலே. நமச்சிவாயவே ஞானமும் கல்வியும்;நமச்சிவாயவே நான் அறி Continue reading