கருவூர்த் தேவர் திருவிசைப்பா ; பெரும்பற்றப்புலியூர் என்னும் தில்லைப்பதி : கணம்விரி குடுமி

திருச்சிற்றம்பலம்!!! 80. கணம்விரி குடுமிச் செம்மணிக் கவைநாக் கறையணல் கட்செவிப் பகுவாய்ப் பணம்விரி துத்திப் பொறிகொள்வெள் ளெயிற்றுப் பாம்பணி பரமர்தம் கோவில் மணம்விரி தருதே மாம்பொழில் மொழுப்பில் Continue reading

சேந்தனார் திருவிசைப்பா; திருவிடைக்கழி : மாலுலா மனம்தந்து என்கையிற் சங்கம்!

திருச்சிற்றம்பலம்!!! 69. மாலுலா மனம்தந்(து) என்கையிற் சங்கம் வவ்வினான் மலைமகள் மதலை வேலுலாந் தேவர் குலமுழு தாளும் குமரவேள் வள்ளிதன் மணாளன் சேலுலாங் கழனித் திருவிடைக் கழியில் Continue reading

சேந்தனார் திருவிசைப்பா; ஆவடுதுறை : பொய்யாத வேதியர் !

திருச்சிற்றம்பலம் 58. பொய்யாத வேதியர் சாந்தைமெய்ப் புகழாளர் ஆயிரம் பூசுரர் மெய்யே திருப்பணி செய்சீர் மிகுகா விரிக்கரை மேய ஐயா ! திருவா வடுதுறை அமுதே ! Continue reading

சேந்தனார் திருவிசைப்பா; திருவீழிமிழலை : ஏக நயகனை இமையவர்க்கு அரசை!

திருச்சிற்றம்பலம் 46. ஏக நயகனை இமையவர்க்(கு) அரசை என்னுயிர்க்(கு) அமுதினை எதிரில் போகநா யகனைப் புயல்வணற்(கு) அருளிப் பொன்னெடுஞ் சிவிகையா வூர்ந்த மேகநா யகனை மிகுதிரு வீழி Continue reading

திருவிசைப்பா; திருமாளிகைத் தேவர் : தில்லை வாணன்

திருச்சிற்றம்பலம்!!! 35. இணங்கிலா ஈசன் நேசத்து இருந்தசித் தத்தி னேற்கு மணங்கொள்சீர்த் தில்லை வாணன் மணஅடி யார்கள் வண்மைக் குணங்களைக் கூறா வீறில் கோறைவாய்ப் பீறற் பிண்டப் Continue reading

திருவிசைப்பா; திருமாளிகைத் தேவர் : தில்லை அம்பலக்கூத்தன்

  திருச்சிற்றம்பலம்!!! 23. உறவா கியயோ கமும்போ கமுமாய் உயிராளி என்னும்என் பொன்னொருநாள் கிறவா தவர்புரஞ் செற்ற கொற்றச் சிலைகொண்டு பன்றிப்பின் சென்றுநின்ற மறவா என்னும் மணிநீர் Continue reading

திருவிசைப்பா ; திருமாளிகைத் தேவர் : திருவுரு

திருச்சிற்றம்பலம்!!! திருவுரு 12. உயர்கொடி யாடை மிடைபட லத்தின் ஓமதூ மப்பட லத்தின் பெயர்நெடு மாடத்(து) அகிற்புகைப் படலம் பெருகிற பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் சியரொளி மணிகள் நிரந்துசேர் Continue reading

திருவிசைப்பா ; திருமாளிகைத் தேவர் : ஒளிவளர் விளக்கே உலப்பிலா ஒன்றே!

திருச்சிற்றம்பலம்! 1. ஒளிவளர் விளக்கே உலப்பிலா ஒன்றே! உணர்வுசூழ் கடந்ததோர் உணர்வே! தெளிவளர் பளிங்கின் திரள்மணிக் குன்றே! சித்தத்துள் தித்திக்கும் தேனே! அளிவளர் உள்ளத்(து) ஆனந்தக் கனியே! Continue reading